بانوان نامی دانشگاه/ ثریا موقر: در کنار مهارت شغلی باید ارتباط اخلاقی و رفتاری خودمان را تقویت کنیم

بانوان نامی دانشگاه/ ثریا موقر: در کنار مهارت شغلی باید ارتباط اخلاقی و رفتاری خودمان را تقویت کنیم

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه ثریا موقر مدیر دفتر پرستاری مرکز قلب تهران را در ادامه بخوانید.

بانوان نامی دانشگاه/ تهمینه ناجی: کسی که حرفه پرستاری را برمی‌گزیند باید با جان‌ودل این مسئولیت را قبول کند

بانوان نامی دانشگاه/ تهمینه ناجی: کسی که حرفه پرستاری را برمی‌گزیند باید با جان‌ودل این مسئولیت را قبول کند

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه تهمینه ناجی، مدیر پرستاری سابق مرکز طبی کودکان را در ادامه بخوانید.

بانوان نامی دانشگاه/ دکتر نسرین عباسی: مسئولیت‌های شغلی و زندگی شخصی بر هم تأثیرگذارند؛ حق نداریم هیچ‌یک از این دو را فدای دیگری کنیم

بانوان نامی دانشگاه/ دکتر نسرین عباسی: مسئولیت‌های شغلی و زندگی شخصی بر هم تأثیرگذارند؛ حق نداریم هیچ‌یک از این دو را فدای دیگری کنیم

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر نسرین عباسی، مدیر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان را در ادامه بخوانید.

بانوان نامی دانشگاه/ دکتر افسانه تهرانیان: موفقیت‌های بزرگ با تغییرات و اقدامات کوچک شروع می‌شود؛ خودباور باشیم

بانوان نامی دانشگاه/ دکتر افسانه تهرانیان: موفقیت‌های بزرگ با تغییرات و اقدامات کوچک شروع می‌شود؛ خودباور باشیم

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر افسانه تهرانیان، رئیس بخش جراحی زنان بیمارستان جامع بانوان آرش و رئیس گروه مادر، نوزاد و مامائی معاونت درمان دانشگاه را در ادامه بخوانید.

بانوان نامی دانشگاه/ دکتر بتول احمدی: در حال حاضر حضور زنان در عرصه علمی و مدیریتی کشور از هر زمانی بیشتر است

بانوان نامی دانشگاه/ دکتر بتول احمدی: در حال حاضر حضور زنان در عرصه علمی و مدیریتی کشور از هر زمانی بیشتر است

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر بتول احمدی دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت و مشاور سابق رئیس دانشگاه در امور زنان را در ادامه بخوانید.

بانوان نامی دانشگاه/ دکتر لادن کاشانی: زنان هرکجا که باشند مدیران خوب و موفقی خواهند بود

بانوان نامی دانشگاه/ دکتر لادن کاشانی: زنان هرکجا که باشند مدیران خوب و موفقی خواهند بود

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در نظر دارد در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی کند. مصاحبه دکتر لادن کاشانی رئیس بیمارستان جامع زنان آرش را در ادامه بخوانید.

همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر صدیقه شمس: کاری را که به من واگذار کنند بادل و جان انجام می دهم

همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر صدیقه شمس: کاری را که به من واگذار کنند بادل و جان انجام می دهم

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در نظر دارد در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی کند. مصاحبه دکتر صدیقه شمس، مسئول بخش بیوشیمی و آموزش دانشجویان مرکز طبی کودکان و همچنین عضو گروه پاتولوژی را در ادامه بخوانید.

بانوان نامی دانشگاه/ دکتر نیکفر: با نگاه جنسیتی راه موفقیت را برای هم نوعان خود نبندیم

بانوان نامی دانشگاه/ دکتر نیکفر: با نگاه جنسیتی راه موفقیت را برای هم نوعان خود نبندیم

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر شکوفه نیکفر مدیر امور تحقیقات و فناوری معاونت پژوهشی دانشگاه را در ادامه بخوانید.

همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر غیاثوندیان: ساختار زنان طوری است که می توانند همزمان چند نقش را به خوبی برعهده بگیرند

همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر غیاثوندیان: ساختار زنان طوری است که می توانند همزمان چند نقش را به خوبی برعهده بگیرند

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر شهرزاد غیاثوندیان، مدیر امور آموزشی دانشگاه را در ادامه بخوانید.

همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر فاطمه تاجیک: جامعه دانشگاهی دیدگاه تنگ‌نظرانه به زنان ندارد؛ خانم‌ها باید به خودباوری برسند

همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر فاطمه تاجیک: جامعه دانشگاهی دیدگاه تنگ‌نظرانه به زنان ندارد؛ خانم‌ها باید به خودباوری برسند

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر فاطمه تاجیک، مدیر شبکه بهداشت و درمان ری را در ادامه بخوانید.