همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر نفیسه اسماعیلی: خداوند توانمندی‌های ویژه‌ای در زنان قرار داده، باید با مدیریت درست استعدادهای خود را بروز دهند

همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر نفیسه اسماعیلی: خداوند توانمندی‌های ویژه‌ای در زنان قرار داده، باید با مدیریت درست استعدادهای خود را بروز دهند

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر نفیسه اسماعیلی رئیس سابق بیمارستان رازی را در ادامه بخوانید.

همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر ربابه عابدینی: دوران مسئولیت کوتاه است؛ از همه زمان و انرژی خود برای ایجاد تغییرات خوب و ماندگار استفاده کنید

همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر ربابه عابدینی: دوران مسئولیت کوتاه است؛ از همه زمان و انرژی خود برای ایجاد تغییرات خوب و ماندگار استفاده کنید

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر ربابه عابدینی را در ادامه بخوانید.

همراه با بانوان نامی دانشگاه/دکتر آفرین رحیمی موقـر: باید نگاه زنان به خودشان تغییر کند

همراه با بانوان نامی دانشگاه/دکتر آفرین رحیمی موقـر: باید نگاه زنان به خودشان تغییر کند

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می کند. مصاحبه دکتر آفرین رحیمی موقـر را در ادامه بخوانید.

همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر روجا رحیمی: ارتقای توانمندی و تقویت روحیه خودباوری بانوان عامل اصلی موفقیت آنان در سال‌های اخیر است

همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر روجا رحیمی: ارتقای توانمندی و تقویت روحیه خودباوری بانوان عامل اصلی موفقیت آنان در سال‌های اخیر است

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می کند. مصاحبه دکتر روجا رحیمی را در ادامه بخوانید.

همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر آزادبخت: زنان موفق در رشد و تعالی جامعه نقش اساسی دارند

همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر آزادبخت: زنان موفق در رشد و تعالی جامعه نقش اساسی دارند

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در نظر دارد در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی کند. مصاحبه دکتر لیلا آزاد بخت را در ادامه بخوانید.