بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر و رییس مرکز بهداشت جنوب تهران از روند اجرای سیج ملی کنترل فشارخون در شبکه بهداشت و درمان دماوند

بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر و رییس مرکز بهداشت جنوب تهران از روند اجرای سیج ملی کنترل فشارخون در شبکه بهداشت و درمان دماوند

دکتر سلمانی، مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر و دکتر قیوم زاده، رییس مرکز بهداشت جنوب تهران از روند اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون در شهرستان دماوند بازدید کردند.