بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر و رییس مرکز بهداشت جنوب تهران از مرکز بهداشت و درمان شهریار در راستای بسیج ملی کنترل فشارخون

بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر و رییس مرکز بهداشت جنوب تهران از مرکز بهداشت و درمان شهریار در راستای بسیج ملی کنترل فشارخون

مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر و رییس مرکز بهداشت جنوب تهران از روند اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون در شهرستان شهریار بازدید کردند.