تاکید رییس بیمارستان فارابی بر لزوم افزایش تعداد پایگاه های کنترل فشار خون این بیمارستان
در جلسه هیئت رئیسه بیمارستان فارابی مطرح شد؛

تاکید رییس بیمارستان فارابی بر لزوم افزایش تعداد پایگاه های کنترل فشار خون این بیمارستان

پنجمین جلسه هیئت رئیسه بیمارستان فارابی در سال 98 با هدف بررسی راه های افزایش تعداد پایگاه های کنترل فشار خون این بیمارستان تشکیل شد.

بازدید کارشناسان معاونت درمان از پایگاه های غربالگری فشارخون مستقر در بیمارستان های دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه

بازدید کارشناسان معاونت درمان از پایگاه های غربالگری فشارخون مستقر در بیمارستان های دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه

کارشناسان معاونت درمان از ابتدای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون بالا همه روزه طبق برنامه از پایگاه های غربالگری فشارخون مستقر در بیمارستان های تابعه بازدید می کنند.