129 مورد یافت شد

برگزاری جلسه مشترک کمیته های کنترل عفونت وآسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-مشترک-کمیته-های-کنترل-عفونت-وآسیب-شناسی،-عوارض-و-مرگ-و-میر-بیمارستان-فارابی-/161409

بیمارستان_فارابیکمیته_آسیب_شناسی،_عوارض_و_مرگ_و_میر_بیمارستان_فارابیکمیته_کنترل_عفونت_بیمارستان_فارابیمورتالیتیموربیدیتیگروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانگروه_بیهوشی_بیمارستان_فارابی خبرنگار حمیده امیدوار اخبار...

سومین جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/سومین-جلسه-کمیته-کنترل-عفونت-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/161404

بیمارستان_فارابیکمیته_کنترل_عفونت_بیمارستان_فارابیگروه_چشم_پزشکی_بیمارستان_فارابی عکاس حمیده امیدوار اخبار مرتبط اولین جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد شاخص های فصل بهار در جلسه تیرماه 99...

اولین جلسه کمیته آسیب شناسی، عوارض و مرگ ومیر بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/اولین-جلسه-کمیته-آسیب-شناسی،-عوارض-و-مرگ-ومیر-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد-/161403

بیمارستان_فارابیکمیته_آسیب_شناسی،_عوارض_و_مرگ_و_میر_بیمارستان_فارابیمورتالیتیموربیدیتیگروه_چشم_پزشکی_بیمارستان_فارابیگروه_بیهوشی_بیمارستان_فارابی عکاس حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

جلسه هیئت رئیسه بیمارستان فارابی با موضوع مدیریت منابع و مصارف برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-هیئت-رئیسه-بیمارستان-فارابی-با-موضوع-مدیریت-منابع-و-مصارف-برگزار-شد/161324

بیمارستان_فارابیمدیریت_منابع_و_مصارفسازمان_بدون_کاغذپکس خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید گالری عکس مرتبط جلسه هیئت رییسه بیمارستان فارابی برگزار شد لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

جلسه هیئت رییسه بیمارستان فارابی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/جلسه-هیئت-رییسه-بیمارستان-فارابی-برگزار-شد/161315

بیمارستان_فارابیجلسه_هیئت_رییسهمدیریت_منابع_و_مصارف عکاس سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

سومین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/سومین-جلسه-کمیته-حفاظت-فنی-و-بهداشت-کار-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/161223

بیمارستان_فارابیکمیته_حفاظت_فنی_و_بهداشت_کار_بیمارستان_فارابیعوامل_زیان_آور_محیط_کار خبرنگار حمیده امیدوار اخبار مرتبط جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی برگزار شد در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار...

ششمین جلسه کمیته اخلاق پزشکی(بالینی) بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/ششمین-جلسه-کمیته-اخلاق-پزشکی(بالینی)-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/161198

بیمارستان_فارابیکمیته_اخلاق_پزشکی_بیمارستان_فارابی خبرنگار حمیده امیدوار اخبار مرتبط جلسه تیرماه 99 کمیته اخلاق بالینی بیمارستان فارابی برگزار شد آیین نامه کشوری کمیته های اخلاق بالینی در اولین جلسهکمیته اخلاق...

بازدید دوره ای کارشناسان آتش نشانی و خدمات ایمنی از بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-دوره-ای-کارشناسان-آتش-نشانی-و-خدمات-ایمنی-از-بیمارستان-فارابی/161126

بیمارستان_فارابیمدیرت_بحرانسازمان_آتش_نشانی_و_خدمات_شهری_تهرانبازدید_ایمنیکپسول_اطفا_حریق عکاس سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

تصویب 14طرح پژوهشی و پروپوزال در جلسه شهریور ماه 99 شورای پژوهشی بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تصویب-14طرح-پژوهشی-و-پروپوزال-در-جلسه-شهریور-ماه-99-شورای-پژوهشی-بیمارستان-فارابی-/160967

بیمارستان_فارابیشورای_پژوهشی_بیمارستان_فارابیگروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهراندکتر_محمد_طاهر_رجبی خبرنگار حمیده امیدوار اخبار مرتبط اولین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد پنج پایان نامه و...

سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/سومین-جلسه-شورای-پژوهشی-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/160963

بیمارستان_فارابیشورای_پژوهشی_بیمارستان_فارابیدکتر_محمد_طاهر_رجبیگروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانطرح_پژوهشی عکاس حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...