121 مورد یافت شد

قدردانی رئیس بیمارستان بهرامی از کارشناس واحد فناوری اطلاعات

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-بهرامی/قدردانی-رئیس-بیمارستان-بهرامی-از-کارشناس-واحد-فناوری-اطلاعات/178693

دکتر سید یوسف مجتهدی از مهندس فرنوش نیک آموز برای ارائه خدمات و همکاری با بخش پاتولوژی و آزمایشگاه قدردانی کرد. 178693.mp3 قدردانی رئیس بیمارستان بهرامی از کارشناس واحد فناوری اطلاعات اخبار مرتبط گالری عکس مرتبط گالری فیلم...

بحث و بررسی درباره الکترونیکی شدن خلاصه پرونده بیماران در جلسه کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/بحث-و-بررسی-درباره-الکترونیکی-شدن-خلاصه-پرونده-بیماران-در-جلسه-کمیته-مدیریت-اجرایی-بیمارستان-بهرامی/172471

دکتر سید یوسف مجتهدی رئیس بیمارستان، دکتر اکبر احمدی مدیر بیمارستان، دکتر زهرا نوع پرست مشاور رئیس و سایر اعضای کمیته برگزار شد و مسائل مربوط به الکترونیکی شدن خلاصه پرونده بیماران، کمیته خرید، و انتقال بخش اداری به ساختمان جدید مورد بحث و گفتگو قرار...

حضور رئیس بیمارستان بهرامی در شهرداری منطقه هفت و ملاقات و گفتگو با شهردار

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/حضور-رئیس-بیمارستان-بهرامی-در-شهرداری-منطقه-هفت-و-ملاقات-و-گفتگو-با-شهردار-/172225

دکتر سید یوسف مجتهدی با دکتر سمیه حاجوی ملاقات و گفتگو کرد. 172225.mp3 حضور رئیس بیمارستان بهرامی در شهرداری منطقه هفت و ملاقات و گفتگو با شهردار اخبار مرتبط گالری عکس مرتبط گالری فیلم مرتبط گالری صوت مرتبط به گزارش...

قدردانی رئیس بیمارستان بهرامی از کارشناس آموزش دستیاری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-رئیس-بیمارستان-بهرامی-از-کارشناس-آموزش-دستیاری

دکتر سید یوسف مجتهدی از میترا محمدی کشه به پاس تلاش هایش در زمینه اعتباربخشی آموزشی قدردانی کرد. 171436.mp3 قدردانی رئیس بیمارستان بهرامی از کارشناس آموزش دستیاری اخبار مرتبط گالری عکس مرتبط گالری فیلم مرتبط گالری صوت...

کاهش زمان انتقال بیمار از بخش اورژانس به سایر بخش های بستری در بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/کاهش-زمان-انتقال-بیمار-از-بخش-اورژانس-به-سایر-بخش-های-بستری-در-بیمارستان-بهرامی/171107

دکتر سید یوسف مجتهدی رئیس بیمارستان، دکتر اکبر احمدی مدیر بیمارستان، دکتر آرمن ملکیان رئیس بخش اورژانس و سایر اعضای کمیته برگزار شد. اشرف السادات داورزنی سرپرستار اورژانس آمار بیماران سرپایی و بستری اورژانس و درمانگاه را در بهمن و اسفند ارائه کرد. وی گفت:...

حضور شهردار منطقه هفت ناحیه یک در بیمارستان کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-بهرامی/حضور-شهردار-منطقه-هفت-ناحیه-یک-در-بیمارستان-کودکان-بهرامی/171082

دکتر سید یوسف مجتهدی رئیس بیمارستان بهرامی ملاقات کرد. 171082.mp3 حضور شهردار منطقه هفت ناحیه یک در بیمارستان کودکان بهرامی اخبار مرتبط گالری عکس مرتبط گالری فیلم مرتبط گالری صوت مرتبط به گزارش روابط عمومی دانشگاه...

ارائه گزارش استعلام قیمت و خرید تجهیزات تأسیساتی و زیرساختی در جلسه کمیته خرید بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/ارائه-گزارش-استعلام-قیمت-و-خرید-تجهیزات-تأسیساتی-و-زیرساختی-در-جلسه-کمیته-خرید-بیمارستان-بهرامی/170728

دکتر سید یوسف مجتهدی رئیس بیمارستان و با حضور دکتر اکبر احمدی مدیر بیمارستان و سایر اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه گزارشی از استعلام قیمت برای خرید دستگاه CR برای واحد رادیولوژی و چیلر ارائه شد. همچنین مقرر شد کارهای تجهیزاتی و تأسیساتی طبق برنامه...

تحلیل شاخص های دی ماه اورژانس در جلسه کمیته اورژانس بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-بهرامی/تحلیل-شاخص-های-دی-ماه-اورژانس-در-جلسه-کمیته-اورژانس-بیمارستان-بهرامی/170325/tel

دکتر سید یوسف مجتهدی رئیس بیمارستان، دکتر اکبر احمدی مدیر بیمارستان، و دکتر آرمن ملکیان رئیس اورژانس و سایر اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه آمار بیماران سرپایی اورژانس و درمانگاه در دی ماه ارائه شد و شاخص های دی ماه اورژانس مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین...

برگزاری جلسه ارائه گزارش عملکرد واحد کتابخانه با حضور رئیس بیمارستان و معاون آموزشی در بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-ارائه-گزارش-عملکرد-واحد-کتابخانه-با-حضور-رئیس-بیمارستان-و-معاون-آموزشی-در-بیمارستان-بهرامی

دکتر سید یوسف مجتهدی و دکتر حسین شعبانی در بیمارستان بهرامی برگزار شد. 169778.mp3 برگزاری جلسه ارائه گزارش عملکرد واحد کتابخانه با حضور رئیس بیمارستان و معاون آموزشی در بیمارستان بهرامی اخبار مرتبط گالری عکس مرتبط گالری...

برگزاری جلسه کمیته کنترل عفونت با موضوع اصلاح گزارش دهی عفونت های بیمارستانی در بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-کنترل-عفونت-با-موضوع-اصلاح-گزارش-دهی-عفونت-های-بیمارستانی-در-بیمارستان-بهرامی

دکتر سید یوسف مجتهدی رئیس بیمارستان، آزیتا زارع سوپروایزر کنترل عفونت و سایر اعضای کمیته برگزار شد و مسائل مربوط به اصلاح گزارش دهی عفونت های بیمارستانی، ایجاد دسترسی سوپروایزر کنترل عفونت به سیستم HIS، پیگیری موارد عفونت های زخم و موضع جراحی در بیماران...