1 مورد یافت شد

دکتر محسن نصیری طوسی: ما باید با درایت، علم و اندیشه و با روحیه برای هر امر غیرمنتظره ای آماده باشیم

https://pr.tums.ac.ir/مستند-کووید-(استودیو-شفآ)/دکتر-محسن-نصیری-طوسی:-ما-باید-با-درایت،-علم-و-اندیشه-و-با-روحیه-برای-هر-امر-غیرمنتظره-ای-آماده-باشیم/158906

دکتر_محسن_نصیری_طوسی فیلمبردار/ تدوین کننده مجید بابایی گالری فیلم مرتبط دکتر علیرضا نمازی شبستري: افرادي بدون يک ريال چشمداشت جان فشاني کردند که بايد در تاريخ ثبت شوند سوریا بابایی: با تفکر و برنامه ریزی دقیق می...