1 مورد یافت شد

آزمون فلوشیپ پزشکی بازساختی دردندانپزشکی، برای اولین بار در ایران برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-آزمون-فلوشیپ-پزشکی-بازساختی-دردندانپزشکی،-برای-اولین-بار-در-ایران-برگزار-شد/159917

دکتر نغمه بهرامی عضو هیئت علمی گروه مهندسی بافت و علوم سلول کاربردی و مسئول فلوشيپ دانشکده فناوری های نوین پزشکیگفت وگو پرداختیم. 159917.mp3 آزمون فلوشیپ پزشکی بازساختی دردندانپزشکی، برای اولین بار در ایران برگزار شد اخبار...