2 مورد یافت شد

آخرین دستورالعمل کشوری و استفاده همگانی از ماسک

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/آخرین-دستورالعمل-کشوری-و-استفاده-همگانی-از-ماسک/158782

کلینیک_مراقبت__های_دارو_درمانیماسکمن_ماسک_میزنمزندگی_جریان_داردداروخانه_13آبان خبرنگار نسیبهنصیرپور اخبار مرتبط به همت معاونت غذا ودارو مصاحبه با مدیر کلینیک مراقبت های دارودرمانی (فارماکوتراپی) داروخانه 13 آبان درباره...

آخرین توصیه های سازمان جهانی بهداشت در استفاده از ماسک برای عموم مردم

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/آخرین-توصیه-های-سازمان-جهانی-بهداشت-در-استفاده-از-ماسک-برای-عموم-مردم/157006

کلینیک_مراقبت__های_دارو_درمانیماسکماسک_جراحی_داروخانه_13_آبانزندگی_جریان_دارد خبرنگار نسیبهنصیرپور تصاویر اخبار مرتبط به همت معاونت غذا ودارو مصاحبه با مدیر کلینیک مراقبت های دارودرمانی (فارماکوتراپی)...