7 مورد یافت شد

برگزاری جلسه شهریور ماه کمیته طب انتقال خون بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-شهریور-ماه-کمیته-طب-انتقال-خون-بیمارستان-آرش/160954

کمیته_طب_انتقال_خون_ خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

چهارمین جلسه کمیته طب انتقال خون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/-چهارمین-جلسه-کمیته-طب-انتقال-خون-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/159871

کمیته_طب_انتقال_خون_مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس شهرهبیات اخبار مرتبط برگزاری دومین جلسه کمیته طب انتقال خون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در دومین جلسه کمیته طب انتقال خون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، گزارش...

برگزاری جلسه تیرماه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و طب انتقال خون به صورت همزمان در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-جلسه-تیرماه-کمیته-اقتصاد-درمان،-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-و-طب-انتقال-خون-به-صورت-همزمان-در-بیمارستان-آرش/158909

کمیته_طب_انتقال_خون خبرنگار سارا احمدی زاده تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

سومین جلسه کمیته طب انتقال خون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-سومین-جلسه-کمیته-طب-انتقال-خون-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/158605

کمیته_طب_انتقال_خون_مجتمع_بیمارستانی_اماممجتمع_بیمارستانی_امام عکاس اخبار مرتبط نخستین جلسه کمیته طب انتقال خون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال جدید برگزار شد در نخستین جلسه کمیته طب انتقال خون مجتمع بیمارستانی امام...

برگزاری کمیته طب انتقال خون در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-کمیته-طب-انتقال-خون-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/158139

کمیته_طب_انتقال_خون خبرنگار فهیمهنجاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

اولین جلسه کمیته طب انتقال خون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/اولین-جلسه-کمیته-طب-انتقال-خون-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-در-سال-99-برگزار-شد

کمیته_طب_انتقال_خون_مجتمع_بیمارستانی_اماممجتمع_بیمارستانی_امام عکاس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته طب انتقال خون بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-جلسه-اردیبهشت-ماه-کمیته-طب-انتقال-خون-بیمارستان-آرش/155804

کمیته_طب_انتقال_خون_ خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...