كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران

آرم اصلي دانشگاه علوم پزشكي تهران از يك طراحي ساده اما برازنده برخوردار است و شامل سه بخش است: نشان (شكلي متقارن از يك كتاب كه در آن دو مار، رودرروي هم قرار دارند و محصورشده‌اند)، نشان نگاره (Tehran University of Medical sciences) و خطوط حائل.
اين آرم كه در درجه‌ي اول براي اهداف استانداردسازي به‌عنوان مهم‌ترين عامل هويت بصري دانشگاه به كار مي‌آيد. به‌گونه‌اي طراحي‌شده كه به دانشگاه شخصيت بي‌مانندي مي‌دهد. هر يك از اجزا به‌طور خاصي طراحي و جاي گذاري شده‌اند تا با ساير بخش‌هاي آرم، رابطه معناداري داشته باشند و از طرف ديگر، مناسب‌ترين شخصيت بصري را به آن ببخشند.
انتظار اين است كه با توجه به انتشار اين راهنما ازاين‌پس هيچ‌يك از مواردي كه در اين راهنما به آن‌ها اشاره‌شده و نيز آرم و هيچ‌يك از بخش‌هاي آن تغيير نكند. هرگونه استفاده‌ي ديگر بايد با دستورالعمل‌هاي اين راهنما تطابق داشته باشد.
در اين راهنما به رنگ‌بندي آرم اصلي دانشگاه، سبك حروف آرم، فاصله‌گذاري در آرم، حريم آرم دانشگاه، نسبت‌ها و جايگيري پيش‌فرض‌ها، هم‌نشيني آرم‌ها، ساير شكل‌هاي آرم دانشگاه و سه شكل فرعي، رديف‌هاي زيرين و نشان سايه اشاره‌شده ضمن اينكه مثال‌هايي از موارد استفاده‌هاي نادرست نيز آورده شده است.
اين دو كتابچه كه به همت معاونت بين الملل و با همكاري روابط عمومي دانشگاه تهيه شده در جلسه هيات رييسه دانشگاه به تصويب رسيد.

دريافت كتابچه راهنماي آرم انگليسي دانشگاه

فهرست مطالب كتاب
1- مقدمه
2- آرم اصلي دانشگاه
3- رنگبندي آرم اصلي
4- سبك حروف آرم
5- فاصله گذاري در آرم
5.1- حريم آرم دانشگاه
5.2- نسبت ها و جايگيري پيش فرض
5.3- همنشيني آرم ها
6- ساير شكل هاي آرم دانشگاه
6.1- شكل فرعي اول
6.2- شكل فرعي دوم
6.3- شكل فرعي سوم
7- رديف هاي زيرين
8- نشان سايه
9- مثال هايي از استفاده هاي نادرست

دريافت فايل هاي لايه باز آرم دانشگاه

مخاطبان محترم مي توانند با كليك بر روي دريافت فايل در ستون دوم جدول زير، فايل لايه باز آرم دانشگاه را دريافت نمايند.

   دريافت فايل لايه باز آرم دانشگاه توسط نرم افزار Adobe Illustrator
   دريافت فايل لايه باز عنوان دانشگاه ( قلم نستعليق) توسط نرم افزارAdobe Illustrator
  دريافت فايل لايه باز آرم بهمراه عنوان دانشگاه بصورت كنار نويس ( قلم نستعليق ) توسط نرم افزار Adobe Photoshop
    دريافت فايل لايه باز آرم بهمراه عنوان انگليسي دانشگاه بصورت كنار نويس توسط نرم افزار Adobe Photoshop
  دريافت فايل لايه باز آرم بهمراه عنوان دانشگاه بصورت زيرنويس ( قلم نستعليق) توسط نرم افزار Adobe Photoshop
   دريافت فايل لايه باز آرم بهمراه عنوان دانشگاه بصورت زيرنويس (قلم تيتر) توسط نرم افزار Adobe Photoshop