8 مورد یافت شد

هم اندیشی رئیس دانشکده پیراپزشکی با اعضای گروه مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/-هم-اندیشی-رئیس-دانشکده-پیراپزشکی-با-اعضای-گروه-مدیریت-اطلاعات-سلامت-و-انفورماتیک-پزشکی/161312

انفورماتیک_پزشکی عکاس الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دفاع از پایان نامه میثم فلاح نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/دفاع-از-پایان-نامه-میثم-فلاح-نژاد-دانشجوی-کارشناسی-ارشد-فناوری-اطلاعات-سلامت-دانشکده-پیراپزشکی/160991

انفورماتیک_پزشکی عکاس الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

گزارش تصویری وبینار کاربرد انفورماتیک سلامت در دنیای امروز دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-وبینار-کاربرد-انفورماتیک-سلامت-در-دنیای-امروز-دانشکده-پیراپزشکی/159094

انفورماتیک_پزشکی عکاس الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

وبینار کاربرد انفورماتیک سلامت در دنیای امروز دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/وبینار-کاربرد-انفورماتیک-سلامت-در-دنیای-امروز-دانشکده-پیراپزشکی-برگزار-خواهد-شد/158924

انفورماتیک_پزشکی خبرنگار الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

گفت و گو با محمد حسینی روندی دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/گفت-و-گو-با-محمد-حسینی-روندی-دانشجوی-دکتری-تخصصی-انفورماتیک-پزشکی-دانشکده-پیراپزشکی/158320

انفورماتیک_پزشکی خبرنگار الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دفاع از پایان نامه محمد حسینی روندی دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/دفاع-از-پایان-نامه-محمد-حسینی-روندی-دانشجوی-دکتری-تخصصی-انفورماتیک-پزشکی-دانشکده-پیراپزشکی/158293

انفورماتیک_پزشکیدفاع_پایان_نامه_ عکاس الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دفاع از پایان نامه امیر دقتی پور دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/-دفاع-از-پایان-نامه-امیر-دقتی-پور-دانشجوی-کارشناسی-ارشد-انفورماتیک-پزشکی-دانشکده-پیراپزشکی/158267

انفورماتیک_پزشکی خبرنگار الهامحق شناس گالری عکس مرتبط گزارش تصویری دفاع از پایان نامه امیر دقتی پور دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

گزارش تصویری دفاع از پایان نامه امیر دقتی پور دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-دفاع-از-پایان-نامه-امیر-دقتی-پور-دانشجوی-کارشناسی-ارشد-انفورماتیک-پزشکی-دانشکده-پیراپزشکی/158243

انفورماتیک_پزشکی عکاس الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...