1 مورد یافت شد

دکتر مصطفی معین: پاندمی مهیب کرونا، باعث یک خیزش و تحرک علمی و پژوهشی فراگیر در علوم پزشکی شد

https://pr.tums.ac.ir/مصاحبه/دکتر-مصطفی-معین:-پاندمی--مهیب-کرونا،-باعث-یک-خیزش-و-تحرک-علمی-و-پژوهشی-فراگیر-در-علوم-پزشکی-شد/155746

رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی گفت: از آغاز پاندمی Covid-19 تا این زمان وقفه ای در فعالیت های پژوهشی، آزمایشگاهی و خدمات تشخیصی و درمانی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، ( با رعایت دقیق توصیه های بهداشتی)، ایجاد نشده...