نخستين ها/ دكتر اميراعلم استاد و مسئول كرسي كالبدشناسي

نخستين ها/ دكتر اميراعلم استاد و مسئول كرسي كالبدشناسي

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر اميراعلم خدمات ارزنده اي در عالم طب به يادگار گذارده اند، از جمله ساخت بيمارستاني در شهر تهران كه به نام ايشان نام گذاري شده و اكنون به عنوان مركز فوق تخصصي گوش و حلق و بيني در كشور مطرح است.

نخستين ها/ دكتر مصطفي حبيبي استاد بافت شناسي و پايه گذار آسيب شناسي در ايران

نخستين ها/ دكتر مصطفي حبيبي استاد بافت شناسي و پايه گذار آسيب شناسي در ايران

روابط عمومي دانشگاه در نظر دارد با هدف آشنايي بيشتر دانشگاهيان به خصوص دانشجويان گرامي با اساتيدي كه نقش برجسته اي در شكل گيري دپارتمانها و مجموعه هاي ارزشمند دانشگاه داشته اند، ستوني را تحت عنوان "نخستين ها" به اين امر اختصاص دهد. كتاب ارزشمند نخستين ها اثر استاد فقيد دكتر شمس شريعت تربقان در شروع منبع اوليه اين ستون خواهد بود ولي در ادامه به آن محدود نبوده و خوانندگان گرامي مي توانند شخصيت هاي برجسته مد نظر خود را به همراه معرفي زندگينامه و معرفي خدمات و آثار ايشان پيشنهاد دهند. هدف ديگر اين ستون ايجاد تعاملي دو سويه با خانواده بزرگ دانشگاه در درجه اول و تمامي ايرانيان در درجه بعد در جهت گردآوري آثار، اسناد، خاطرات و خدمات اين بزرگان است.

نخستين ها/ دكتر عبداله خان احمديه، استاد تاريخ طبيعي

نخستين ها/ دكتر عبداله خان احمديه، استاد تاريخ طبيعي

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر احمديه از نظر اخلاقي نمونه و سرمشق يك طبيب حكيم بود. در مطب و در عيادت از بيماران حق معاينه تعيين نكرده بود هر بيمار هر قدر خودش مايل بود، روي ميزي كه براي اين كار در گوشه اي از مطب قرار داشت مي گذاشت و مي رفت.

نخستين ها/ دكتر گل گلاب استادي ممتاز و ذوالفنون، گياه شناس، اديب، موسيقيدان و شاعري توانا

نخستين ها/ دكتر گل گلاب استادي ممتاز و ذوالفنون، گياه شناس، اديب، موسيقيدان و شاعري توانا

روابط عمومي دانشگاه در نظر دارد با هدف آشنايي بيشتر دانشگاهيان به خصوص دانشجويان گرامي با اساتيدي كه نقش برجسته اي در شكل گيري دپارتمانها و مجموعه هاي ارزشمند دانشگاه داشته اند، ستوني را تحت عنوان "نخستين ها" به اين امر اختصاص دهد. كتاب ارزشمند نخستين ها اثر استاد فقيد دكتر شمس شريعت تربقان در شروع منبع اوليه اين ستون خواهد بود ولي در ادامه به آن محدود نبوده و خوانندگان گرامي مي توانند شخصيت هاي برجسته مد نظر خود را به همراه معرفي زندگينامه و معرفي خدمات و آثار ايشان پيشنهاد دهند. هدف ديگر اين ستون ايجاد تعاملي دو سويه با خانواده بزرگ دانشگاه در درجه اول و تمامي ايرانيان در درجه بعد در جهت گردآوري آثار، اسناد، خاطرات و خدمات اين بزرگان است..