لیست اخبار صفحه :1
تامزآپ 6 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر خدیجه ادبی باویل علیائی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته زنان وزایمان توضیح می دهد

تامزآپ 6 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر خدیجه ادبی باویل علیائی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته زنان وزایمان توضیح می دهد

دکتر خدیجه ادبی باویل علیائی، دانشیار، جراح، متخصص، عضو هیئت علمی و معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ششمین برنامه تامزآپ tums up به دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری که علاقه مند به تحصیل در رشته های پزشکی و به ویژه رشته زنان و زایمان هستند درباره این رشته، مسیر تحصیلی و نیز شیرینی ها و سختی های آن توضیح داد.

تامزآپ 5 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر بهروز عطارباشی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته فیزیوتراپی توضیح می دهد

تامزآپ 5 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر بهروز عطارباشی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته فیزیوتراپی توضیح می دهد

دکتر بهروز عطارباشی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرگروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی در پنجمین برنامه تامزآپ tums up به دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری که علاقه مند به تحصیل در رشته های پزشکی و به ویژه رشته فیزیوتراپی هستند درباره این رشته، مسیر تحصیلی و نیز شیرینی ها و سختی های آن توضیح داد.

تامزآپ 4 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر سعید فراهانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته شنوایی شناسی توضیح می دهد

تامزآپ 4 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر سعید فراهانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته شنوایی شناسی توضیح می دهد

دکتر سعید فراهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشیار شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی در چهارمین برنامه تامزآپ tums up به دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری که علاقه مند به تحصیل در رشته های پزشکی و به ویژه رشته شنوایی شناسی هستند درباره این رشته، مسیر تحصیلی و نیز شیرینی ها و سختی های آن توضیح داد.

تامزآپ 3 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر پروین راجی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته کاردرمانی توضیح می دهد

تامزآپ 3 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر پروین راجی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته کاردرمانی توضیح می دهد

دکتر پروین راجی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرگروه و استادیار کادرمانی دانشکده توانبخشی در سومین برنامه تامزآپ tums up به دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری که علاقه مند به تحصیل در رشته های پزشکی و به ویژه رشته کاردرمانی هستند درباره این رشته، مسیر تحصیلی و نیز شیرینی ها و سختی های آن توضیح داد.

تامزآپ 2 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر زهره نوذریان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته پاتولوژی توضیح می دهد

تامزآپ 2 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر زهره نوذریان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته پاتولوژی توضیح می دهد

دکتر زهره نوذریان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص پاتولوژی در دومین برنامه تامزآپ tums up به دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری که علاقه مند به تحصیل در رشته پزشکی و به ویژه شاخه پاتولوژی هستند درباره این رشته، مسیر تحصیلی و نیز شیرینی ها و سختی های آن توضیح داد.

تامزآپ ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر پریسا عبدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته چشم پزشکی توضیح می دهد

تامزآپ ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر پریسا عبدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته چشم پزشکی توضیح می دهد

دکتر پریسا عبدی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان چشم پزشکی فارابی در اولین برنامه تامزآپ ( tums up ) به دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری که می خواهند انتخاب رشته کنند و علاقه مند به تحصیل در رشته پزشکی و به ویژه شاخه چشم پزشکی هستند درباره این رشته، مسیر تحصیلی و نیز شیرینی ها و سختی های آن توضیح داد.

    تنظیمات قالب