آدرس: بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا، ساختمان شفا، طبقه چهارم، واحد روابط عمومی

شماره های تماس ارتباط مردمی:

مدیریت و دفتر روابط عمومی 42911000

امور عمومی و صدور مجوز 42911405

خبر و رسانه 42911412

حسابداری 42911419

نمابر 42911450 (021)

نمابر:  42910413  ,  88925072 (021)

ایمیل: tumspr@tums.ac.ir

تلگرام: telegram.me/tumspr