آدرس: بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا، ساختمان شفا، طبقه چهارم، واحد روابط عمومی

شماره های تماس ارتباط مردمی:

مدیریت و دفتر روابط عمومی 021-81631

ایمیل: tumspr@tums.ac.ir

تلگرام: telegram.me/tumspr