1 مورد یافت شد

سنگ های صفراوی

https://pr.tums.ac.ir/ندای-تندرستی/سنگ-های-صفراوی

اسپرومتری تشویقی توصیه می شود و برای تخلیه ترشحات بهتر است بیمار ضمن حفاظت از محل جراحی با دست سرفه کند و ترشحات را خارج کرده و مایعات به اندازه کافی مصرف کند.- محل خروج درن به طور استریل پانسمان شود. در صورت نشت صفرا از محل درن یا عدم خروج ترشحات (انسداد...