1 مورد یافت شد

برگزاری آنلاین چهارمین نشست کارگروه تخصصی بسته توسعه آموزش مجازی دانشگاه به میزبانی دانشکده مجازی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-آنلاین-چهارمین-نشست-کارگروه-تخصصی-بسته-توسعه-آموزش-مجازی-دانشگاه-به-میزبانی-دانشکده-مجازی-/158930

بسته_مجازی_سازیتوسعه_آموزش_مجازی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط برگزاری سومین نشست کارگروه تخصصی بسته توسعه آموزش مجازی در منطقه آمایشی 10 به میزبانی دانشکده مجازی سومین نشست کارگروه تخصصی بسته توسعه آموزش...