116 مورد یافت شد

برگزاری کلاس مجازی آناتومی مغز و خونریزی های مغزی برای پرستاران بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کلاس-مجازی-آناتومی-مغز-و-خونریزی-های-مغزی-برای-پرستاران-بیمارستان-بهرامی/169468

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/11/05- 08:51 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری کلاس مجازی آناتومی مغز و خونریزی های مغزی برای پرستاران...

قدردانی رئیس بیمارستان از پرستاران و سوپروایزرهای بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-رئیس-بیمارستان-از-پرستاران-و-سوپروایزرهای-بیمارستان-بهرامی/169466

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/11/05- 08:43 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> قدردانی رئیس بیمارستان از پرستاران و سوپروایزرهای بیمارستان...

برگزاری جلسه کمیته مورتالیتی بهمن 99 در بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-مورتالیتی-بهمن-99-در-بیمارستان-بهرامی/169387

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/11/01- 15:00 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه کمیته مورتالیتی بهمن 99 در بیمارستان بهرامی جلسه...

بازدید اعتباربخشی براساس استانداردهای نسل چهارم از بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-بازدید-اعتباربخشی-براساس-استانداردهای-نسل-چهارم-از-بیمارستان-بهرامی/169290

بیمارستان بهرامی تاریخ انتشار : 99/10/30- 11:53 تعداد بازدید خبر : بازدید اعتباربخشی براساس استانداردهای نسل چهارم از بیمارستان بهرامی 169290.mp3 بازدید اعتباربخشی براساس استانداردهای نسل چهارم از بیمارستان...

برگزاری کلاس مجازی بیماری های متابولیک و دیابت برای پرستاران بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کلاس-مجازی-بیماری-های-متابولیک-و-دیابت-برای-پرستاران-بیمارستان-بهرامی/169288

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/10/30- 11:42 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری کلاس مجازی بیماری های متابولیک و دیابت برای پرستاران...

بازدید اعتباربخشی براساس استانداردهای نسل چهارم از بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-اعتباربخشی-براساس-استانداردهای-نسل-چهارم-از-بیمارستان-بهرامی/169287

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/10/30- 11:40 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بازدید اعتباربخشی براساس استانداردهای نسل چهارم از بیمارستان...

انجام معاینه های ادواری کارکنان بیمارستان بهرامی در دی 99

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/انجام-معاینه-های-ادواری-کارکنان-بیمارستان-بهرامی-در-دی-99/169286

بیمارستان بهرامی در دی 99 گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/10/30- 11:30 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> انجام معاینه های ادواری کارکنان بیمارستان بهرامی در دی...

برگزاری جلسه با حضور مدیر بیمارستان و مسئولین بخش ها در بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-با-حضور-مدیر-بیمارستان-و-مسئولین-بخش-ها-در-بیمارستان-بهرامی/168522

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/10/23- 13:54 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه با حضور مدیر بیمارستان و مسئولین بخش ها در بیمارستان...

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت بحران برای پرستاران بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کلاس-آموزشی-مدیریت-بحران-برای-پرستاران-بیمارستان-بهرامی/168521

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/10/23- 13:44 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری کلاس آموزشی مدیریت بحران برای پرستاران بیمارستان...

برگزاری جلسه کمیته مورتالیتی دی 99 در بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-بهرامی/برگزاری-جلسه-کمیته-مورتالیتی-دی-99-در-بیمارستان-بهرامی/168520

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/10/23- 13:43 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه کمیته مورتالیتی دی 99 در بیمارستان بهرامی جلسه کمیته...