4 مورد یافت شد

چهارمین جلسه کمیته سکته حاد مغزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/-چهارمین-جلسه-کمیته-سکته-حاد-مغزی-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/160740

جلسه کمیته سکته حاد مغزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/06/04- 10:40 تعداد بازدید خبر : چهارمین جلسه کمیته سکته حاد مغزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 160740.mp3 چهارمین جلسه کمیته سکته...

سومین جلسه کمیته سکته حاد مغزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-سومین-جلسه-کمیته-سکته-حاد-مغزی-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/159640

جلسه کمیته سکته حاد مغزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/05/06- 10:24 تعداد بازدید خبر : سومین جلسه کمیته سکته حاد مغزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 159640.mp3 سومین جلسه کمیته سکته حاد...

دومین جلسه کمیته سکته حاد مغزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-دومین-جلسه-کمیته-سکته-حاد-مغزی-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)

جلسه کمیته سکته حاد مغزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/04/09- 15:58 تعداد بازدید خبر : دومین جلسه کمیته سکته حاد مغزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 158604.mp3 دومین جلسه کمیته سکته حاد...

اولین جلسه کمیته سکته حاد مغزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/-اولین-جلسه-کمیته-سکته-حاد-مغزی-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/157003

جلسه کمیته سکته حاد مغزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/03/19- 15:26 تعداد بازدید خبر : اولین جلسه کمیته سکته حاد مغزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 157003.mp3 اولین جلسه کمیته سکته حاد...