1 مورد یافت شد

دکتر اکبر فتوحی: اگر فرهنگ مکتوب سازی را در ساختار مدیریتی اجرا کنیم می توانیم مطمئن باشیم که بهینه و کارآمد مدیریت می کنیم

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/دکتر-اکبر-فتوحی:--اگر-فرهنگ-مکتوب-سازی-را-در-ساختار-مدیریتی-اجرا-کنیم-می-توانیم-مطمئن-باشیم-که-بهینه-و-کارآمد-مدیریت-می-کنیم/158783

دکتر_اکبر_فتوحی_ خبرنگار مهدیگلپایگانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...