1 مورد یافت شد

دکتر کریمی: امنیت بدون سلامت و سلامت بدون امنیت معنایی ندارد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-کریمی:-امنیت-بدون-سلامت-و-سلامت-بدون-امنیت-معنایی-ندارد/152665

رئیس_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم خبرنگار سمیراكرمي صوت ها play / اخبار مرتبط رئیس دانشگاه در سلامت کامل به محل کار...