1 مورد یافت شد

#بیمارستان_سینا #مستند_کرونا

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/سمیه-سادات-موسوی:--تصمیم-گرفتیم-کرونا-را-شکست-دهیم-و-بیمارستان-سینا-را-به-حال-خوبش-بازگردانیم-/161443

سمیه سادات موسوی:تصمیم گرفتیم کرونا را شکست دهیم و بیمارستان سینا را به حال خوبش بازگردانیم 161443.mp3 سمیه سادات موسوی:تصمیم گرفتیم کرونا را شکست دهیم و بیمارستان سینا را به حال خوبش بازگردانیم کارشناس مسئول بهداشت محیط بیمارستان...