3 مورد یافت شد

جلسه ارائه گزارش عملکرد 98-97 و برنامه عملیاتی سال 1400-99 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-ارائه-گزارش-عملکرد-98–97-و-برنامه-عملیاتی-سال-1400–99-دانشکده-علوم-تغذیه-و-رژیم-شناسی-برگزار-شد/160820

مدیریت_تحول،_نوسازی_و_مطالعات_کاربردی_برنامه_عملیاتیدانشکده_علوم_تغذیه_و_رژیم_شناسیگزارش_عملکرد عکاس مریمشعبانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

جلسه ارائه گزارش عملکرد سال 98-97 و برنامه عملیاتی سال1400-99 دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-ارائه-گزارش-عملکرد-سال-98–97-و-برنامه-عملیاتی-سال1400–99-دانشکده-فناوری‌های-نوین-پزشکی-/159593

مدیریت_تحول،_نوسازی_و_مطالعات_کاربردی_دانشکده_فناوری‌های_نوین_پزشکی_ عکاس مریمشعبانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه ارائه گزارش عملکرد سال 98-97و برنامه عملیاتی سال 1400-99 دانشکده بهداشت برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-ارائه-گزارش-عملکرد-سال-98–97و-برنامه-عملیاتی-سال-1400–99-دانشکده-بهداشت-برگزار-شد/158947

مدیریت_تحول،_نوسازی_و_مطالعات_کاربردی_دانشکده_بهداشتگزارش_عملکردبرنامه_عملیاتی_99 عکاس مریمشعبانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...