1 مورد یافت شد

مهناز سرابی: کرونا دوران سختی را به مردم تحمیل کرد و مستندات باقی مانده بیانگر این واقعیت خواهد بود

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/مهناز-سرابی:-کرونا-دوران-سختی-را-به-مردم-تحمیل-کرد-و-مستندات-باقی-مانده-بیانگر-این-واقعیت-خواهد-بود/159244

مینا__سرابیکرونا_را_شکست_میدهیمزندگي_جريان_دارد فیلمبردار/ تدوین کننده فوزیه بیک پور گالری فیلم مرتبط سیمین رنجبران: تیم درمان با فداکاری هایشان خستگی را خسته کردند دکتر محمدتقی بیگ محمدی: در دوران کرونا همه پای...