5 مورد یافت شد

ارائه گزارش عملکرد هزینه ای بیمارستان فارابی در سالهای 96تا 98

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/ارائه-گزارش-عملکرد-هزینه-ای-بیمارستان-فارابی-در-سالهای-96تا-98-/160559

کمیته_اقتصاد_درمان،_دارو_و_تجهیزات_پزشکی_بیمارستان_فارابیمدیریت_منابع_و_مصارف خبرنگار حمیده امیدوار اخبار مرتبط رئیس بیمارستان فارابی: مدیریت منابع و مصارف از رویکردهای مهم این مرکز است در جلسه کارگروه بررسی مدیریت...

دومین جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دومین-جلسه-کمیته-اقتصاد-درمان،-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/159040

کمیته_اقتصاد_درمان،_دارو_و_تجهیزات_پزشکی_بیمارستان_فارابیاقتصاد_درمانواحد_تجهیزات_پزشکی خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط جلسه تیرماه 99 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی لیست اخبار 0 نظر...

جلسه تیرماه 99 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/جلسه-تیرماه-99-کمیته-اقتصاد-درمان،-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-بیمارستان-فارابی/158973

کمیته_اقتصاد_درمان،_دارو_و_تجهیزات_پزشکی_بیمارستان_فارابیواحد_تجهیزات_پزشکی عکاس حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

اولین جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اولین-جلسه-کمیته-اقتصاد-درمان،-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/157118

کمیته_اقتصاد_درمان،_دارو_و_تجهیزات_پزشکی_بیمارستان_فارابیسامانه_pmq خبرنگار حمیده امیدوار اخبار مرتبط برگزاری جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی در جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات...

برگزاری جلسه کمیته اقتصاد درمان درمان دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-جلسه-کمیته-اقتصاد-درمان-درمان-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-بیمارستان-فارابی/157102

کمیته_اقتصاد_درمان،_دارو_و_تجهیزات_پزشکی_بیمارستان_فارابیسامانه_pmq عکاس حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...