محتوای خبری دانشکده داروسازی

حضور اعضای تیم  مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه در دانشکده داروسازی

حضور اعضای تیم مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه در دانشکده داروسازی

اعضای تیم مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه در دانشکده داروسازی حضور یافتند و مستندات مربوط به شاخص‌ها و زیرشاخص های ارزیابی عملکرد طرح صیانت از حقوق شهروندی را بررسی کردند.

مجموعه کارگاه های مدیریت روابط عاطفی برگزار شد

مجموعه کارگاه های مدیریت روابط عاطفی برگزار شد

دفتر منتورینگ دانشکده داروسازی با همکاری مرکز مشاوره و راهنمایی معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارگاه مدیریت روابط عاطفی را ۲۶ آذر، ۳ و ۱۰ دی 99 به صورت مجازی برگزار کرد.