محتوای خبری دانشکده دندانپزشکی

لیست اخبار صفحه :1
گفت وگو با دکتر سپیده مختاری مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره طرح تشویق دانشجویان برتر

گفت وگو با دکتر سپیده مختاری مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره طرح تشویق دانشجویان برتر

دکتر سپیده مختاری مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد طرح تشویق دانشجویان برتر و فواید آن توضیح داد.