محتوای خبری دانشکده طب ایرانی

اعضای شورای سیاستگذاری طب ایرانی منصوب شدند
با حکم وزیر بهداشت

اعضای شورای سیاستگذاری طب ایرانی منصوب شدند

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر حسین رضایی زاده، رئیس دانشکده طب ایرانی را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری طب ایرانی منصوب کرد.