محتوای خبری دانشکده فناوری های نوین پزشکی

لیست اخبار صفحه :1
کسب گواهینامه ارائه بهترین پوستر توسط دانشجوی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سمپوزیوم بین المللی زنان در علوم اعصاب

کسب گواهینامه ارائه بهترین پوستر توسط دانشجوی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سمپوزیوم بین المللی زنان در علوم اعصاب

شیما محمدی،‌ دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به کسب گواهینامه ارائه بهترین پوستر در سمپوزیوم بین المللی زنان در علوم اعصاب 2022 گرجستان شد.