درباره دانشگاه

مأموريت سازماني دانشگاه
بينش‌ها و ارزش‌ها

به تعبير امام خميني(ره) دانشگاه مبدأ همه تحولات است و سرنوشت يك ملّت در دانشگاه تعيين مي‌شود.
دريافت‌كنندگان خدمات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران مردم هستند و هدف نهايي ما جلب رضايت ايشان و كمك به توسعه همه‌جانبه و پايدار مي‌باشد. براي تأمين اين هدف دانشگاه علوم پزشكي تهران خود را نسبت به همة مخاطبان حقيقي و حقوقي خود بويژه: مردم، بيماران، دانشجويان، كاركنان، هيئت علمي، ساير دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي متعهد ميداند.
- ما به فرهنگ اسلامي، معنويت و رعايت اصول اخلاقي در همة ابعاد اعتقاد و تأكيد داريم و سعي خواهيم كرد با تأمين نيازهاي كاركنان، زمينه‌ي رشد معنويت را فراهم كنيم.
- ما معتقد به حفظ احترام و رعايت جايگاه ويژه هيئت علمي، دانشجويان، كاركنان و بالاخره همه‌ي اقشار جامعه هستيم و جلب رضايت آنان را مقدمه‌اي براي دست‌يابي به رضايت جامعه مي‌دانيم.
- سعي خواهيم كرد نيروي انساني را در عمل ارزشمندترين سرمايه خود بدانيم و زمينه لازم براي مشاركت، نوآوري و كارگروهي را فراهم كنيم و در جهت ايجاد ارتباطات باز و متقابل و ايجاد نظام ارزش‌يابي و شايسته‌سالاري تلاش كنيم.
- بكارگيري روش‌هاي علمي در حل مشكلات و ادارة امور، حركت براساس برنامه، رعايت نظم و استفاده از تجربه‌هاي مفيد مورد توجه ما مي‌باشد. ما مشكلات و نارسايي‌ها را عمدتاً معلول نقص برنامه‌ريزي و ساختار نامناسب مي‌دانيم و راه‌حل اين مسائل را در اقدامات اصولي، علمي و سيستماتيك جستجو مي‌كنيم.
- دستيابي به بهترين نتايج و افزايش بهره‌وري با كمترين هزينه و عدم تخريب محيط زيست، براي ما به عنوان يك سازمان عمومي از بيشترين اهميت برخوردار است.

زمينه
دانشگاه علوم پزشكي تهران نماد آموزش عالي و رمز حيات علمي كشور است و اين دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر در سطح كشور شناخته شده است. بر همين اساس سعي خواهيم كرد اين موقعيت را حفظ كنيم و در آينده نيز آن را بيش از پيش مستحكم نماييم. اين دانشگاه قديمي‌ترين دانشگاه علوم پزشكي در كشور است و از نظر تعداد، سابقه و جايگاه ويژه اعضاء هيأت علمي در كشور كم‌نظير مي‌باشد. اگر سه شاخص امنيت، آموزش و سلامتي را شاخص‌هاي اساسي و محوري توسعه بدانيم دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در تحقّق دو شاخص آن مشاركت دارند و اين ويژگي براي آنها يك موقعيت و فرصت ويژه حتي در مقايسه با دانشگاه‌هاي ديگر در دنيا فراهم آورده است.

مأموريت
با عنايت به تاريخچه تأسيس دانشكده‌هاي اين دانشگاه در سال 1313هـجري‌شمسي (1934 ميلادي)، اين دانشگاه بعنوان قديمي‌ترين دانشگاه كشور شناخته شده و سازماني ملّـي در حـوزة آمـوزش و پژوهـش علـوم پزشـكي و نيز در محدوده‌ي درمانهاي تخصّصي و فوق تخصّصي مي‌باشد. دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان جزئي از نظام سلامت ملّي، در دايره‌ي خدمات بهداشتي ـ ‌درماني در كنار ساير دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به جمعيت تحت پوشش خود ارائه خدمت نموده و براساس سياست‌هاي كلّي كشور و وظايف تعيين‌شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براساس آرمان‌هاي خود در حوزه‌هاي زير فعاليت مي‌نمايد:
1-ارائه خدمات آموزشي در محدوده‌ي علوم تندرستي به منظور تأمين نيازهاي جامعه، با تأكيد بر دوره‌هاي تخصّصي، فوق تخصّصي و PhD براي تأمين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور و ساير مراكز سلامتي و تحقيقاتي در زمينه هيئت علمي و نيروي متخصّص و محقّق.
2-توليد علم و فناوري در حيطة سلامتي از طريق انجام پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي براي:
•حلّ مشكلات سلامتي در سطح ملّي و منطقه‌ بهداشتي تحت پوشش
•دستيابي به فنّاوري در زمينه توليد فرآورده‌ها و محصولات پزشكي، دارويي و غذايي استراتژيك، براي تأمين نيازهاي داخلي و صادرات
•طراحي و توسعه نرم‌افزارهاي جديد و روش‌هاي آموزشي متناسب با نيازهاي جامعه
•فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي مشاركت و همكاري با سازمانها، مؤسّسات و دانشگاه‌هاي ديگر به منظور شناسايي و رفع نيازهاي متقابل و ارائة خدمات علمي و تخصّصي به آنها
•توسعه مدل‌ها و روش‌هاي مناسب ساختاري و مديريتي در نظام سلامت ملّي
•مشاركت در انتشار منابع معتبر علمي و سهيم‌شدن در توليد علم در سطح ملّي و بين‌المللي
3-ارائه خدمات سلامتي:
•در تمامي سطوح (اوّل، دوّم، سوّم و چهارم) به جامعه تحت پوشش
•در زمينه‌ي فوق تخصّصي بيمارستاني به تمامي جامعه ايران
•ارائه آن دسته از خدمات سلامتي مورد نياز جامعه كه منطبق با سياستهاي جامع سلامت ملي است و بخش غيردولتي حاضر به سرمايه‌گذاري در مورد آنها نمي‌باشد.
•انجام آن دسته از وظايف نظارت، ارزشيابي و صدور مجوّز و گواهي درزمينه خدمات سلامتي در منطقه تحت پوشش كه بعنوان قائم‌مقام وزارت متبوع بر عهده اين دانشگاه نهاده شده است.

چشم‌انداز
رسيدن به جايگاه زير طي ده سال آينده:
•ارتقاء جايگاه علمي در عرصة منطقه‌اي و بين‌المللي با كسب قابليت‌هاي لازم براي ارائه خدمات عالي آموزشي و درماني به كشورهاي منطقه و متقاضيان خارج از كشور
•افزايش سهم دانشگاه در توليد علوم و تحقيقات و انتشار مقالات علمي در مجلات معتبر دنيا و رفع نيازهاي جامعه از مسير ارائه آموزشهاي عمومي و انجام پژوهشهاي كاربردي
•دستيابي به فنّاوري لازم براي توليد محصولات و فرآورده‌هاي مهمّ و تعيين‌كننده براي جامعه
•ارتقاء شاخص‌هاي سلامتي جمعيت تحت پوشش و نيز افزايش انواع و كيفيت ارائه خدمات درماني فوق تخصّصي
•حضور مؤثّر و مفيد در زمينه ارائه روشهاي جديد و طرحهاي جامع به منظور حفظ محيط زيست