لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه بازآموزی برنامه پیشگیری از مصرف مواد الکل و دخانیات در مرکز بهداشت جنوب تهران

برگزاری جلسه بازآموزی برنامه پیشگیری از مصرف مواد الکل و دخانیات در مرکز بهداشت جنوب تهران

کارشناس مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت جنوب تهران از برگزاری جلسه بازآموزی پیشگیری از مصرف مواد الکل و دخانیات، فرایند ارجاع و شاخص ها با هماهنگی معاونت بهداشت دانشگاه خبر داد.