محتوای خبری مرکز طبی کودکان

بازدید معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و مدیر دفتر فنی دانشگاه از مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور

بازدید معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و مدیر دفتر فنی دانشگاه از مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور

دکتر محمود بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه و مهندس بهزاد مکری مدیر دفتر فنی دانشگاه از پروژه های عمرانی بیمارستان مرکز طبی کودکان بازدید کردند.