محتوای خبری مرکز طبی کودکان

لیست اخبار صفحه :1
بازدید نوروزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از بیمارستان مرکز طبی کودکان، قطب علمی جامع طب کودکان

بازدید نوروزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از بیمارستان مرکز طبی کودکان، قطب علمی جامع طب کودکان

دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه دکتر ماشاءاله ترابی، مدیر روابط عمومی و دکتر احمدی، پزشک مقیم ستاد هدایت دانشگاه روز پنج‌شنبه 3 فروردین 1402 از بیمارستان مرکز طبی کودکان بازدید کردند.