محتوای خبری معاونت آموزشی

لیست اخبار صفحه :1
ششمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال 1401 برگزار شد

ششمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال 1401 برگزار شد

ششمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور دکتر سید فرشاد علامه معاون آموزشی دانشگاه، مدیران حوزه آموزش، معاونان آموزشی دانشکده ها و نماینده رئیس دانشگاه روز شنبه 19شهریورماه1401 در سالن شورای حکیم دانشگاه برگزار شد.

 بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

دکتر سید فرشاد علامه، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه بررسی پیشرفت برنامه عملیاتی دانشکده ها در حوزه آموزش،به‌منظور دریافت گزارش برنامه‌ها و عملکرد آموزشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی از این دانشکده بازدید کرد.

پنجمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال 1401 برگزار شد

پنجمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال 1401 برگزار شد

پنجمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز شنبه 29 مردادماه1401 با حضور دکتر سید فرشاد علامه، معاون آموزشی دانشگاه، مدیران حوزه آموزش و معاونان آموزشی دانشکده ها در سالن شورای حکیم دانشگاه برگزار شد.