محتوای خبری معاونت دانشجویی

لیست اخبار صفحه :1
برپایی غرفه مدیریت امور سلامت در پردیس مرکزی دانشگاه

برپایی غرفه مدیریت امور سلامت در پردیس مرکزی دانشگاه

مدیریت امور سلامت دانشجویان معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه به مناسبت هفته پیشگیری از خودکشی غرفه ای در روزهای دوشنبه 28 و سه شنبه 29 شهریور ماه در محوطه دانشگاه نزدیک غذاخوری دختران روبروی درب اصلی داشکده پزشکی برگزار می کند.