لیست اخبار صفحه :1
تاکید مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانی  معاونت درمان بر ضرورت بهره گیری از کلینیک مجازی به منظور توسعه خدمت ویزیت و تسهیل در ارائه خدمت به بیماران

تاکید مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانی معاونت درمان بر ضرورت بهره گیری از کلینیک مجازی به منظور توسعه خدمت ویزیت و تسهیل در ارائه خدمت به بیماران

جلسه هماهنگی در خصوص پیاده سازی کلینیک مجازی با حضور دکتر علی گنجعلیخان، مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانی در معاونت درمان برگزار شد.

تاکید دکتر گنجعلی خان بر حفظ و پویایی هویت رشته مامایی درگرو ترویج زایمان طبیعی

تاکید دکتر گنجعلی خان بر حفظ و پویایی هویت رشته مامایی درگرو ترویج زایمان طبیعی

نشست آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک ویژه ماماهای شاغل در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران روز سه شنبه بیست و دوم شهریور 1401 به صورت حضوری و مجازی در بستر تی لرنینگ در ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

بررسی چک لیست های مهارت های تخصصی پرستاران برای اشتغال در بخش های بالینی

بررسی چک لیست های مهارت های تخصصی پرستاران برای اشتغال در بخش های بالینی

در جلسه بررسی چک لیست های مهارت های تخصصی پرستاران برای اشتغال در بخش های بالینی، چهل مورد چک لیست مهارت های اختصاصی پرستاری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت چک لیست های منتخب با نظر جمع انتخاب شدند.

کارگاه فیزیوتراپی عصبی مبتنی بر مورد برگزار شد

کارگاه فیزیوتراپی عصبی مبتنی بر مورد برگزار شد

در جلسه کارگاه فیزیوتراپی عصبی مبتنی بر مورد، دکتر عزیز رسولی، مدیر نظارت و اعتباربخشی به معرفی طرح 724 و بیان ضرورت توانمندسازی کارشناسان توانبخشی شاغل در بیمارستان های کد 724 در حوزه توانبخشی سکته مغزی پرداخت.

اهمیت بررسی مراقبت های حمایتی-تسکینی در بیماران سرطانی توسط معاونت درمان

اهمیت بررسی مراقبت های حمایتی-تسکینی در بیماران سرطانی توسط معاونت درمان

دکتر جهانگیری، مدیر مجموعه خیریه مکسا، در نشست بررسی مراقبت های حمایتی-تسکینی در بیماران سرطانی به معرفی خیریه مکسا، معرفی خدمات ارائه دهنده، بررسی چشم اندازها و روندهای جهانی تحول دیجیتالی سلامت پرداخت.

جلسه مصاحبه با سلامت یاران، در خصوص اهداف اجرای طرح سلامتیار

جلسه مصاحبه با سلامت یاران، در خصوص اهداف اجرای طرح سلامتیار

پیرو انعقاد تفاهم نامه مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در قالب طرح سلامتیار، جلسه ای به منظور ایجاد زیرساخت های اجرای طرح مذکور در بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد.

آموزش و توانمند سازی سرپرستاران - ثبت آمار و اطلاعات فصلی اورژانس

آموزش و توانمند سازی سرپرستاران - ثبت آمار و اطلاعات فصلی اورژانس

در جلسه آموزش و توانمند سازی سرپرستاران مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی، سرپرستار بیمارستان مرکز طبی کودکان 2 به همراه مریم محمدخانی، کارشناس اورژانس معاونت درمان، آموزش های لازم با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی آموزش داده شد.