محتوای خبری معاونت غذا و دارو

قدردانی مدیر سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه از نماینده مشارکت های مردمی معاونت غذا و دارو

قدردانی مدیر سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه از نماینده مشارکت های مردمی معاونت غذا و دارو

دکتر مسعود خسروانی مدیر سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه با اهدای لوح سپاس از فعالیت های دکتر ابوالفضل نجاریان نماینده مشارکت های مردمی معاونت غذا و دارو در جهت جلب حداکثری اعتماد و مشارکت های خیرین قدردانی کرد.