1 مورد یافت شد

گفتگوی هیئت رئیسه دانشکده دندانپزشکی با دانشجویان در برنامه زنده اینستاگرامی

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/گفتگوی-هیئت-رئیسه-دانشکده-دندانپزشکی-با-دانشجویان-در-برنامه-زنده-اینستاگرامی/156740

دکتر_امیر_رضا_رکن_رئیس_دانشکده_دندانپزشکیدکتر_آرش_منصوریان_معاون_اداری_مالیدکتر_حکیمه_سیادت_معاون_آموزش_دندانپزشکی_عمومیدکتر_پویان_امینی_شکیب_معاون_بین_المللدکتر_مرضیه_علی_خاصی_معاون_پژوهشیدکتر_مهدی_نیکنامی_معاون_دانشجویی_فرهنگیدکتر_فرنوش_محمدی_معاون_آموزش