2 مورد یافت شد

یازدهمین کارگاه آموزشی ترخیص کاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/یازدهمین-کارگاه-آموزشی-ترخیص-کاران-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-/160889

کارگاه_آموزشی_ترخیص_کاران_مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس اخبار مرتبط دومین جلسه از سلسله کارگاه‌های آموزشی ترخیص‌کاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد دومین جلسه از سلسله کارگاه‌های آموزشی ترخیص‌کاران با حضور جمعی از...

پنجمین کارگاه آموزشی ترخیص کاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-پنجمین-کارگاه-آموزشی-ترخیص-کاران-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-/158913

کارگاه_آموزشی_ترخیص_کاران_مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس اخبار مرتبط برگزاری اولین جلسه از سلسله کارگاه‌های آموزشی ترخیص‌کاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) اولین جلسه از سلسله کارگاه‌های آموزشی ترخیص‌کاران مجتمع بیمارستانی...