5 مورد یافت شد

جلسه ارائه گزارش عملکرد 98-97 و برنامه عملیاتی سال 1400-99 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-ارائه-گزارش-عملکرد-98–97-و-برنامه-عملیاتی-سال-1400–99-دانشکده-علوم-تغذیه-و-رژیم-شناسی-برگزار-شد/160820

گزارش_عملکرد عکاس مریمشعبانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

ارائه گزارش عملکرد هزینه ای بیمارستان فارابی در سالهای 96تا 98

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/ارائه-گزارش-عملکرد-هزینه-ای-بیمارستان-فارابی-در-سالهای-96تا-98-/160559

گزارش_عملکرد_هزینه_ای_بیمارستان_فارابیواحد_اقتصاد_درمان_بیمارستان_فارابیکمیته_اقتصاد_درمان،_دارو_و_تجهیزات_پزشکی_بیمارستان_فارابیمدیریت_منابع_و_مصارف خبرنگار حمیده امیدوار اخبار مرتبط رئیس بیمارستان فارابی: مدیریت منابع...

جلسه ارائه گزارش عملکرد سال 98-97 و برنامه عملیاتی سال1400-99 دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-ارائه-گزارش-عملکرد-سال-98–97-و-برنامه-عملیاتی-سال1400–99-دانشکده-فناوری‌های-نوین-پزشکی-/159593

گزارش_عملکردمدیریت_تحول،_نوسازی_و_مطالعات_کاربردی_دانشکده_فناوری‌های_نوین_پزشکی_ عکاس مریمشعبانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه ارائه گزارش عملکرد 98-97 و برنامه عملیاتی سال 1400-99 دانشکده پزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-ارائه-گزارش-عملکرد-98–97-و-برنامه-عملیاتی-سال-1400–99-دانشکده-پزشکی-/159250

گزارش_عملکردمدیریت_تحول،نوسازی_و_مطالعات_کاربردیبرنامه_عملیاتی_99دانشکده_پزشکی_ عکاس مریمشعبانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه ارائه گزارش عملکرد سال 98-97و برنامه عملیاتی سال 1400-99 دانشکده بهداشت برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-ارائه-گزارش-عملکرد-سال-98–97و-برنامه-عملیاتی-سال-1400–99-دانشکده-بهداشت-برگزار-شد/158947

گزارش_عملکردبرنامه_عملیاتی_99 عکاس مریمشعبانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...