محتوای خبری دانشکده بهداشت

برای ارائه موثر و بهتر پیام دانشگاه به مخاطبان باید از شبکه های اجتماعی مناسب در کنار سایر ابزارها استفاده کنیم
نقد و بررسی فصل 8 کتاب روزنامه نگاری برند در کمیته سرآمدی و اثربخشی برندسازی دانشگاه

برای ارائه موثر و بهتر پیام دانشگاه به مخاطبان باید از شبکه های اجتماعی مناسب در کنار سایر ابزارها استفاده کنیم

در نشست کمیته سرآمدی و اثربخشی برندسازی دانشگاه که با حضور دکتر ماشاءاله ترابی، مدیر روابط عمومی و اعضای این کمیته برگزار شد، نسیبه جلالوند مسئول روابط عمومی دانشکده بهداشت درباره کتاب روزنامه نگاری برند و استفاده از شبکه های اجتماعی برای روزنامه نگاری برند توضیحاتی ارائه کرد.

طراحی، تدوین و تولید محتوای مجازی درس مدیریت خطر حوادث و بلایا به همت دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت

طراحی، تدوین و تولید محتوای مجازی درس مدیریت خطر حوادث و بلایا به همت دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت

به همت دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی، تدوین و تولید محتوای مجازی درس مدیریت خطر حوادث و بلایا اجرا شد.