محتوای خبری دانشکده بهداشت

نشست شورای عمومی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشکده، معاون بین الملل و اعضای هیات علمی گروه

نشست شورای عمومی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشکده، معاون بین الملل و اعضای هیات علمی گروه

نشست شورای عمومی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور رئیس دانشکده، معاون بین الملل و اعضای هیئت علمی گروه روز چهارشنبه 17 دی 99 برگزار شد.

3 جایزه سومین جشنواره ملی زن و علم(جایزه مریم میرزاخانی) به دانشگاه علوم پزشکی تهران تعلق گرفت

3 جایزه سومین جشنواره ملی زن و علم(جایزه مریم میرزاخانی) به دانشگاه علوم پزشکی تهران تعلق گرفت

در سومین جشنواره ملی زن و علم(جایزه مریم میرزاخانی) از دکتر مینو محرز استاد عفونی و دکتر سیمین ناصری استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بانوی سرآمد و از دکتر سارا هرسینی دستیار تخصصی بالینی پزشکی هسته‌ای به عنوان برگزیده بخش علوم پزشکی تجلیل شد.