محتوای خبری دانشکده بهداشت

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری نشست شورای راهبردی مرکز مشترک تحقیقات تغییر اقلیم و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی دزفول

برگزاری نشست شورای راهبردی مرکز مشترک تحقیقات تغییر اقلیم و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دکتر قناعتی در نشست شورای راهبردی مرکز مشترک تحقیقات تغییر اقلیم و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: باید با فراهم کردن بستر مناسب اطلاع رسانی اثر گذاری تغییر اقلیم بر پدیده های اجتماعی، سلامت، فرزندآوری، اقتصاد، رشد و توسعه را بیان کنیم

بازدید استادان دانشکده بهداشت به همراه کارشناسان موسسه ملی تحقیقات سلامت و معاونت بهداشت از معاونت اجتماعی شهرداری تهران
بازدید از معاونت اجتماعی شهرداری تهران

بازدید استادان دانشکده بهداشت به همراه کارشناسان موسسه ملی تحقیقات سلامت و معاونت بهداشت از معاونت اجتماعی شهرداری تهران

استادان دانشکده بهداشت به همراه کارشناسان موسسه ملی تحقیقات سلامت و معاونت بهداشت از معاونت اجتماعی شهرداری تهران بازدید کردند.

در جایگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران شک و تردیدی وجود ندارد؛ اعضای هیئت علمی و دانشجویان سرمایه واقعی دانشگاه هستند
معاون آموزشی دانشگاه در بازدید از دانشکده بهداشت:

در جایگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران شک و تردیدی وجود ندارد؛ اعضای هیئت علمی و دانشجویان سرمایه واقعی دانشگاه هستند

دکتر علامه معاون آموزشی دانشگاه از دانشکده بهداشت بازدید و در نشستی با معاونان و مدیران گروه های آموزشی دانشکده شرکت کرد.