محتوای خبری معاونت فرهنگی

تقدیر از مدیران و نمایندگان مشارکت های مردمی بیمارستان های دانشگاه

تقدیر از مدیران و نمایندگان مشارکت های مردمی بیمارستان های دانشگاه

مدیر سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه در دیدار با مدیران بیمارستان ها گفت: هر یک از واحدهای تابعه دانشگاه اگر پروژه های ساختمانی نیمه تمام دارند، سریعا اعلام کنند تا با کمک خیرین در جهت تکمیل آن ها اقدام شود.