سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
تغییرات سایت روابط عمومی دانشگاه که از حدود 6 ماه قبل اجرا شده را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی بهتر شده
بهتر شده
تغییر کیفی نداشته
بدتر شده
خیلی بدتر شده